เงื่อนไขโปรโมชั่น

 

- โปรโมชั่นนี้ จัดตั้งแต่วันที่ 18 - 30 พ.ย. 65 เท่านั้น

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า