เงื่อนไขโปรโมชั่น

 

- สินค้าทั้งหมดเป็นราคาจัดโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า